Rådgivning kring byggprojekt

  • BIM/CAD strategi
  • Utredningar
  • Kalkyler
  • Beställarstöd
  • Tviststöd 

INTEC erbjuder rådgivning inom en rad olika områden under ett byggprojekt. Vi ger stöd genom projektets hela livscykel, så att rätt beslut kan fattas vid rätt tillfällen under processen. Även när saker och ting inte går riktigt som planerat finns vi där för våra kunder, nära till hands.

BIM/CAD-strategi

INTEC erbjuder expertrådgivning inom BIM (Building Information Modeling) och CAD (Computer-Aided Design), verktyg för att effektivisera design- och projekthanteringsarbete. Genom att implementera och utnyttja BIM/CAD-teknik på ett optimalt sätt uppnår man bättre visualisering, minskad risk för felaktigheter och effektivare samarbete. Vårt team av erfarna BIM/CAD-experter ger stöd genom hela processen, från strategisk planering till implementering och utbildning.

Utredningar

INTEC erbjuder omfattande utredningar för att identifiera och lösa tekniska problem som kan uppstå i dina bygg- och anläggningsprojekt. Det kan gälla byggnadsmaterial, konstruktionsfel eller funktionalitetsproblem. Vårt team av specialister genomför grundliga analyser och utredningar för att identifiera orsakerna till problemet och kan rekommendera lämpliga lösningar.

Kalkyler

INTEC:s kalkyleringstjänster ger dig en noggrann och transparent kostnadsuppskattning för ditt byggprojekt. Med vår expertis och erfarenhet kan vi bedöma kostnader för material, arbetskraft, utrustning och andra faktorer som påverkar projektets ekonomi. Våra kalkyler ger dig ett tydligt och pålitligt underlag för välgrundade beslut som säkerställer att ditt projekt håller sig inom budget och uppfyller dina förväntningar.

Budgetkalkyler

För att skapa en övergripande ekonomisk plan för ett projekt, är budgetkalkyler mycket användbara. Budgetkalkyler bidrar till att uppskatta kostnader för olika faser och projektets komponenter. Genom att analysera kostnadsuppskattningar och ta hänsyn till eventuella osäkerheter och risker kan en realistisk budget fastställas för projektets genomförande.

Anbudskalkyler

Ska man köpa in entreprenadtjänster eller material från olika leverantörer är anbudskalkyler viktiga. INTEC kan utarbeta detaljerade kalkyler som specificerar kostnaderna för olika delar av projektet. Dessa anbudskalkyler ger ett tydligt underlag för att jämföra och utvärdera olika leverantörers erbjudanden. Genom att noggrant bedöma kostnader, specificera krav och specifikationer kan välgrundade beslut vid val av entreprenörer och leverantörer fattas.

Genom att använda sig av både budget- och anbudskalkyler får man en helhetsbild av projektets ekonomi. Det gör det lättare att planera och hantera resurser på ett effektivt sätt och säkerställer att anbuden är konkurrenskraftiga och uppfyller sina budgetmål.

Beställarstöd

INTEC erbjuder professionellt beställarstöd för trygg och effektiv navigering genom hela byggprocessen. Vårt erfarna team ger råd och vägledning för att säkerställa att projektet uppfyller uppställda mål och krav. Vi stödjer beställare med allt från projektspecifikationer och upphandling till kontraktshantering och projektledning.

Tviststöd

Ibland kommer man inte överens. INTEC erbjuder professionellt tviststöd för att hjälpa till med konflikthantering och lösningsorienterad konfliktlösning i byggprojekt. Vårt team av experter inom tvistlösning arbetar för att identifiera och förhandla fram rimliga lösningar för att undvika långvariga och kostsamma rättstvister. Vi strävar efter att skapa en balans mellan parternas intressen och bidra till en snabb och rättvis lösning.