Energi

  • Certifiering av byggnader
  • Energieffektivisering
  • Energideklarationer
  • Energicertifieringar
  • Provningar
  • Energi/driftoptimering 

 

INTEC är experter på energilösningar och erbjuder en rad tjänster inom området. Vi vägleder företag och organisationer i att tänka energismart och optimera sin energianvändning. Genom att implementera effektiva strategier och tekniker kan vi minska energikostnader samtidigt som påfrestningarna på miljö och omvärld minskar.

Certifiering av byggnader

INTEC erbjuder certifieringstjänster för byggnader för att säkerställa energiprestanda och hållbarhet. Genom att genomföra noggranna utvärderingar och analyser kan vi identifiera områden för förbättring och bidra till att certifieringsstandarder uppnås.

Energieffektivisering

Med INTEC:s energieffektiviseringstjänst kan företagets energianvändning optimeras och bli mer kostnadseffektiv. Till att börja med genomför vi en grundlig analys av energianvändningen och identifierar områden som är ineffektiva. Sedan utvecklar vi skräddarsydda lösningar som ökar prestandan och förbättrar energieffektiviteten. 

Energideklarationer

Vi erbjuder energideklarationstjänster för att fastighetsägare ska få god översikt över byggnadens energiprestanda. Genom att utvärdera energianvändningen och identifiera områden för förbättring bidrar vi till värdefulla insikter och ger rekommendationer för att minska energikostnaderna och miljöpåverkan.

Energicertifieringar

INTEC:s energicertifieringstjänst säkerställer att en byggnad uppfyller de nödvändiga standarderna för energiprestanda. Vi genomför en noggrann granskning av byggnadens energisystem och tillhandahåller en officiell certifiering som visar att byggnaden är energieffektiv och hållbar.

Provningar

Vi utför provningar och tester för att utvärdera en anläggnings energiprestanda. Genom att analysera och mäta energiförbrukningen kan vi identifiera potentiella energiförluster och ge rekommendationer för att optimera anläggningen och minska kostnaderna.

Energi- och driftoptimering

INTEC:s energi- och driftoptimeringstjänster maximerar effektiviteten i tekniska installationer och minskar driftkostnader. 

Genom att utvärdera energibehov och analysera befintligt system kan vi identifiera områden för förbättringar och implementera skräddarsydda åtgärder som optimerar energiförbrukning. Insatserna ökar samtidigt komforten och hållbarheten i byggnaden samt minskar miljöpåverkan.