Entrepreprenadbesiktning statusbesiktning och våra besiktningstjänster

  • Entreprenadbesiktning            
  • Kontrollansvarig (KA) enligt PBL            
  • Statusbesiktning            
  • TEDD - Technical Environmental due dilligence

 

INTEC erbjuder professionella besiktningstjänster för att säkerställa att projekt och byggnader uppfyller de nödvändiga kvalitets- och säkerhetsstandarderna. Vårt erfarna team av besiktningsingenjörer och tekniker genomför noggranna inspektioner och utvärderingar för att identifiera eventuella brister och ger värdefulla rekommendationer för att förbättra kvalitet och hållbarhet.

Entreprenadbesiktning

Vår entreprenadbesiktningstjänst säkerställer att byggprojekt uppfyller de avtalade specifikationerna och kvalitetskraven. Vi utför noggranna inspektioner vid olika byggskeden för att övervaka och verifiera arbetets utförande och ger en objektiv bedömning av projektets framsteg och kvalitet.

Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

INTEC erbjuder tjänster som certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL) för att medverka till att projekten uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vårt kunniga team med certifierade KA har gedigen kunskap om gällande bygglagstiftningar och bistår byggherren med kontroller för att säkerställa att de byggåtgärder som görs i projekten, är uppförda enligt fastställda standarder samt att tillstånd och dokumentation efterföljs och är korrekt.

Statusbesiktning

INTEC:s statusbesiktningstjänst ger en heltäckande bedömning av prestanda och skick av en befintlig byggnad eller anläggning. Vi genomför grundliga inspektioner och utvärderar byggnadens tekniska system, konstruktion och underhåll för att identifiera eventuella brister, behov av reparationer eller förbättringar. Det utmynnar i en detaljerad rapport och rekommendationer på åtgärder.

TEDD - Technical and Environmental Due Diligence

INTEC erbjuder omfattande tjänster inom Teknisk och Miljömässig Due Diligence (TEDD) för byggprojekt. Vi hjälper dig bedöma en fastighets tekniska skick och miljöpåverkan innan ett köp, försäljning eller investering. TEDD syftar till att ge en detaljerad översikt av en fastighets tekniska och strukturella tillstånd samt dess miljöstatus för att identifiera potentiella risker, framtida underhållsbehov och miljörelaterade frågor.