Projektstyrning

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Installationsledning

 

Projektstyrning är en central process som används för att organisera och hantera olika projekt från start till slut. Det är en metodisk strategi som innefattar olika ledningsfunktioner för att säkerställa att projektet genomförs effektivt och framgångsrikt.

Genom att effektivt hantera alla olika aspekter av projektstyrning kan projektet genomföras smidigt och uppnå sina övergripande mål och leveranser. En välstrukturerad och effektiv projektstyrning bidrar till att minimera risker, förbättrar kommunikationen mellan projektets olika parter och optimerar resursanvändningen. Sammantaget resulterar en effektiv projektstyrning till framgångsrika projektavslut.

Inom projektstyrning erbjuder INTEC en rad olika tjänster.

Projektledning

Projektledningen är ansvarig för att övergripande planera, organisera och övervaka projektets genomförande. Funktionen har ansvar för att definiera projektets mål, skapa en projektplan, fördela resurser och hantera risker. En projektledare är vanligtvis den som ansvarar för att samordna projektets alla delar och säkerställa att tidsramar och budgetar följs.

Projekteringsledning

Fokus för projekteringsledningen är den tekniska designprocessen, att skapa och utveckla projektets detaljerade ritningar och specifikationer. Projekteringsledningen samordnar olika tekniska discipliner, som arkitekter, ingenjörer och designers och ser till att projektets design uppfyller övergripande krav och mål. Det är projekteringsledningens ansvar att säkerställa att projektet är genomförbart och att den tekniska designen är korrekt och optimerad.

Byggledning

Byggledningen är ansvarig för att övervaka den fysiska byggprocessen och se till att projektet implementeras enligt de tekniska ritningarna och specifikationerna. I uppdraget ingår att övervaka entreprenörer, kontrollera att arbetsutförande håller rätt kvalitet, hantera eventuella förändringar eller problem som uppstår under byggfasen. Byggledningen ska även säkerställa att projektet genomförs inom överenskommen tidsram och budget.

Installationsledning

I uppdraget för installationsledningen är att hantera och övervaka installation av tekniska system och utrustning inom projektet. Det kan inkludera allt från att installera el-, VVS- och ventilationsystem, till att implementera datornätverk och säkerhetssystem. Installationsledningen koordinera även olika underentreprenörer och säkerställer att installationen uppfyller krav och kvalitetsstandarder.